تهدیدهای خانواده

سه تهدیدی که در حال تخریب خانواده ما هستند

خانواده با ارزش ترین موهبتی است که به ما اعطاء گردیده است . برای محافظت از آن چه کرده ایم؟

خانواده ما یکی از گرانبهاترین دارایی های ما هستند.اعضاء خانواده همواره دستی یاری کننده ، باعث شادی ودلیل لبخند ما ودلیل شادی قلبی ما هستند.آنها به ما کمک می کنند تا بر چالش های زندگی نائل آییم ودر فرایند تصمیم گیری های مشکل زندگی یاری دهنده هستند. ولی متاسفانه این مهمترین نعمت زندگی به سرعت در حال نابود شدن می باشد ،اگر تهدید های آن را نشناسیم وبرای آن چاره ای نیندیشیم.

 

از نقطه نظر محقق های بسیاری ،همه امور بشری به خانواده برمی گردد.از اینرو تعریف واژه "خانواده " خیلی سخت ودشوار است.خانواده نهادی است که همه امور ما برپایه آن استوار گردیده است.

در واقع یک خانوار نهاد اصلی یک جامعه وسنگ بنای نهاد های بزرگ تر اجتماع می باشد.سلامت حال وآینده تمامی نهاد های اجتماعی شامل مدارس ، شرکت های تجاری، بنگاه های اجتماعی وحتی دولت ها قدرت واستحکام خود را از خانواده ها دریافت می کنند.

اگر خانواده تا این اندازه اهمیت دارد پس چرا خانواده ها به آسانی تخریب می شوند.متاسفانه عوامل مختلفی در حال تهدید خانواده هستند .دراین مقاله به سه خطر جدی که بایستی مدنظر ما باشد پرداخته می شود.

1-     مشکلات اجتماعی

درحال حاضر تعریف جامعه از یک رفتار رایج ومعمول خانواده تغییر کرده است ومتاسفانه این تعریف جدید درحال تخریب ارزش های خانواده می باشد.تحقیقان نشان می هند که زوج های بیشتری مقوله هم زیستی (ازدواج سفید) را به ازدواج ترجیح میدهند. درصد قابل توجهی از خانواده ها تک والدینی بوده و از 4 ازدواج یکی به طلاق منجر می شود.

طلاق ،همزیستی ،عدم علاقه به فرزند پروری ،ترجیح به تنهایی زندگی کردن ،داشتن یک شغل موفق درعوض ازدواج ،تهدید های اجتماعی هستند که هر روز خانواده ها را هدف قرار داده اند. متاسفانه به گونه ای پیش می رویم که کسی تمایل ندارد متعهد باشد.هیچ کس مایل نیست که همه تعهدش را صرف خانواده نماید.

با صرف وقت با خانواده ونشان دادن علاقه به زندگی اعضاء خانواده است که تعهد معنا می یابد. با تعلیم اهمیت ازدواج به فرزندان است که می تواند با رفتارهای مخرب خانواده مبارزه نمود.

2-     مادی گرایی وغرور

جامعه ما تبدیل به یک نسل خودخواه وحریصگردیده است. به جای فکرکردن به دیگران تنها به خودمان اهمییت می دهیم .بهترین ها را فقط برای خودمان می خواهیم وتنها به دیدگاه خودمان است که برایمان با اهمییت جلوه می کند.امروزه این یک دیدگاه رایج است که افراد تا رسیدن به یک شغل موفق ،داشتن خانه ویک سبک زندگی راحت مقوله ازدواج را به تاخیر می اندازند.خیلی ها هم مقوله ازدواج وداشتن فرزند را تا رسیدن به سطح تحصیلی ایده آل خود مدنظر قرار نمی دهند.

درواقع مادیگرایی به این دلیل یک تهدید محسوب می شودکه به کودکان آموزش می دهد وآنها را به این نگرش سوق میدهد که خود را محق دانسته وخودخواه باربیایند.کودکان با این عادت بزرگ می شوندکه سریعا خواسته هایشان تامین شود.آنها هیچگاه نمی فهمند که باید برای رسیدن وبرآوردن خواسته هایشان تلاش کنند. هنگامیکه والدین تسلیم فرزندانشان میشوندوآنها را لوس ونازپرورده بار می آورند،درواقع دارند به شعله ورترشدن آتش کمک می کنند.بنابراین هنگامیکه کودکان به سنی می رسند که بایستی با چالش ها روبرو گردند ،آنها تسیلیم مشکلات می شوند واز تعهد سرباز می زنند.زیرا نقطه نظر مطلوب وآنی آنها نیست.

3-     چشم ها کاملا بسته هستند

امروزه حتی خانواده ها ی مستحکم نیز دربرابر تهدیدات مصون نیستند.یکی از خطراتی که خانواده ها را تهدید می کند این است که این خانواده ها با چشمان بسته درحال زندگی هستند.آنها نمی بیند که این خطرات در حال آسیب رسانیدن به خانواده آنها می باشند.این خطرات چنان آهسته وبی صدا می آیند که ما به راحتی آنها را داخل خانواده خود راه می دهیم.

اگر یک الگوی فکری یا روشی که با آن به دنیای خود می نگریم خاموش شود ویا تضعیف گردد تصورما از واقعیت غلط خواهد بود وبه همین سبب نخواهیم توانست خطرات را تشخیص دهیم ویا نمی توانیم تشخیص دهیم که توانایی مقابله با مشکل ومسائل این تهدیدات را داریم.

فشار های همسالان ،رسانه های اجتماعی واحساسات خودخواهانه تنها گوشه ای از تصورات غلطی هستند که امکان دارد برایمان رخ دهد.

پس چگونه پیروز شویم؟     

حتی اگر خانواده ماتحت حمله باشداین بدان معنا نیست که ما نمی توانیم مبارزه کنیم.درحقیقت ما بایستی مبارزه کنیم واز خانواده خویش محافظت کنیم. همواره تاثیرات شیطانی درکمین خانواده ها هستند واگر ما از نحوه تاثیر این عوامل مخرب آگاهی نداشته باشیم بازنده خواهیم شد.

اگر می خواهیم که سدی در برابر خطرات و تهدیدها به دور خانواد مان بکشیم بایستی به این توصیه ها عمل کنیم :

1-     به طور معمول سعی کنید که با خانواده وقت صرف کنید.حداقل هرهفته یک بار.

2-     به صورت روزانه با همسر خود زمانی را به تنهایی سپری کنید.

3-     هنگامیکه فرزندانتان به توجه شما نیاز دارند همه توجه خود را به آنها معطوف کنید.گوشی هایتان وآنچه حواستان را پرت می کند را کنار بگذارید.خود را هم سطح آنها نموده وبه آنهاگوش فرا دهید.

4-     بپذیرید که شما وخانواده اتان کامل و بی نقص نیستید وهنگامیکه اشتباهی رخ می دهد خود ویا فرزندانتان را سرزنش نکنید.

5-     سطح سلامت خود وخانواده اتان را بالا نگه دارید تا بتوانید برای با هم بودن با انرژی وسالم باشید.

6-     تسلیم فرزندان خود نشوید.آنها را وادار کنید تا برای رسیدن به خواسته ها و آرزوهایشان تلاش کنند.

7-     در خانه زیاد بخندید وسعی کنید دیگران را بخندانید.

8-     خانه خود را تمیز و منظم نگاه دارید.درخانه منظم و مرتب میزان مشاجرات و جرو بحث پایین تراست.

9-     با همدیگر به سفر بروید.

10-تفاوت های همدیگر را بپذیریدو موفقیت های همدیگر را ارج بنهید.

11-هیچگاه پشت سر دیگری به نامهربانی حرف نزنید.

شما اینجا هستید: خانه آموزش آموزش گروه هدف تهدیدهای خانواده