مثبت اندیشی!

چندی پیش زنی از خواب بیدارمی شود در آیینه نگاه می کند ومتوجه می شود که فقط سه تارموروی سرش است.

به خود می گوید: فکر کنم بهتر باشد امروز موهایم را ببافم همین کار را می کند وروز را به خوشی می گذراند.
روز بعد از خواب بیدارمی شود وخودش رادر آیینه نگاه میکند و می بیند که فقط دو تار مو روی سرش مانده است. به خود می گوید:
امروز فرقم را از وسط باز می کنم. او همین کار را می کند و روز را به خوشحالی می گذراند.
روز بعد بیدار می شود و خودش را در آیینه ای می بیند که فقط یک تار مو روی سرش مانده است.به خود می گوید:
امروز موهایم را از پشت جمع می کنم .او همین کار را می کند و روز را به شادی می گذراند.
روز بعد بیدار می شود و خودش را در آیینه نگاه میکند و می بیند که حتی یک تار مو هم روی سرش باقی نمانده است.
به خود می گوید: چه عالی ! امروز مجبور نیستم که موهایم را درست کنم!

شما اینجا هستید: خانه داستان های کوتاه طنز مثبت اندیشی!